Skip to content

Regulamin sklepu internetowego KREATKI.pl oraz ochrona danych RODO

Definicje

 • Regulamin” – niniejszy dokument stanowiący regulamin Sklepu Internetowego Kreatki.pl
 • Sklep”, „Sklep Internetowy Kreatki.pl”– sklep internetowy działający pod adresem „www.kreatki.pl/#formularz_zamowienia”, sprzedający za pośrednictwem sieci internet Produkty znajdujące się w jego ofercie.
 • Klient”, „Kupujący” – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca zakupów Produktów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym Kreatki.pl
 • Sprzedawca”, „Sprzedający” – podmiotem prowadzącym sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kreatki.pl jest Andrzej Szczerba z siedzibą Warszawa 04-133, ul. Łukowska 16/17 NIP: 591-147-80-51 oraz REGON 141185059 zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 457483.
 • Produkty”, ”Towary” – towary handlowe znajdujące się w ofercie Sklepu i będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym Kreatki.pl
 • Zamówienie” – umowa sprzedaży zawierana na odległość, przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Zamówienia („Formularz zamówienia”), poprzedzona akceptacją wyboru Towarów („wybór zestawu”), wypełnieniem formularza zamówienia, wypełnieniam danych do faktury VAT oraz akceptacją postanowień regulaminu sklepu, polityki prywatności i RODO przez Klienta.  Po wypełnieniu „formularza zamówienia” oraz akceptacji regulaminu sklepu, polityki prywatności oraz RODO Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z przesłaniem f-ry proforma do opłacenia zamówienia na podstawie którego zostanie przesłany wybrany zestaw.
 • Formularz Zamówienia” – formularz udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Kreatki.pl, umożliwiający przekazanie Sprzedającemu danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji transakcji.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Sklep Internetowy Kreatki.pl w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym Zamówienie, zwanym dalej Klientem.
 2. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania Sklepu i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.
 4. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.kreatki.pl jest Sprzedawca.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie Sklepu. Zamówienia drogą elektroniczną są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00. (Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia).
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu www.www.kreatki.pl/#formularz_zamowienia oraz akceptacja regulaminu sklepu, polityki prywatności i RODO podczas procedury zamawiania Towarów.
 3. Dane wpisywane do Formularza Zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, także w przypadku zamieszczenia w Formularzu Zamówienia niepełnych danych.
 5. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. Sprzedający wysyła towar na podstawie zaksięgowanej należności z tytułu przesłanej f-ry proforma do Klienta.
 9. Cena towaru podczas zamówienia zawiera również koszt wysyłki produktu do zamawiającego.

Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy dpd polska.
 2. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia + przewidywany czas dostawy Towaru do Zamawiającego zgodnie z wybranym sposobem dostawy.
 3. Przewidywany czas dostawy: zamówienia zostaną nadane firmą kurierską dpd kolejnego dnia od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

Płatności

 • Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Kreatki.pl Klient po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu zamówienia i przesłaniu go do Sprzedawcy otrzyma f-re z danymi oraz terminem płatności.
 • Towar nadajemy po zaksięgowaniu środków na koncie.
 • W przypadku braku płaty a tym samym braku księgowania należności zgodnie z otrzymanym dokumentem przez Kupującego, Sprzedający unieważnia zamówienie a te przechodzi do anulacji.
 • Po zaksięgowaniu należności na konto Sprzedającego Klient otrzymuje potwierdzenie zawierające informację o realizacji zamówienia i nadania Towaru.

Zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym Kreatki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zestawy są pakowane ręcznie a każdy element zostaje sprawdzony.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeżeli Produkt został uszkodzony mechanicznie lub jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. W takich okolicznościach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Jeżeli Towar wróci bez zastrzeżeń Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zgodną z postanowieniami regulaminu.
 4. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał faktury oraz wypełnione i podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).
 2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (reklamacja), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien poinformować Sprzedawcę i odesłać Produkt pod adres Kreatki.pl Andrzej Szczerba ul. Kresowa 9, 05-220 Zielonka z dopiskiem „reklamacja”, wraz z oryginałem faktury VAT.
 3. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzić protokół szkody w obecności pracownika firmy dostarczającej Towar, a także poinformować o tym fakcie właściciela Sklepu Kreatki.pl.
 4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki powstałego podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie poprawnie wypełnionego protokołu szkody.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem.
 6. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta.
 7. Sklep internetowy Kreatki.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Ochrona danych osobowych RODO

 1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Kreatki.pl, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia oraz akceptacji polityki prywatności i RODO.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy Andrzej Szczerba ul. Łukowska 16/17, 04-133 Warszawa i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury proforma, faktury VAT lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Gromadzone dane osobowe Klientów są wyłącznie wówczas, kiedy zostają przekazane przez Klienta dobrowolnie w celu złożenia zamówienia (formularz zamówienia) lub kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej sklep@kreatki.pl w celu wyjaśnienia spraw dotyczących zamówienia. Dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient kontaktuje się ze Sklepem Kreatki.pl
 4. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszym regulaminie, prosimy o kontakt z z administratorem danych: sklep@kreatki.pl
 5. W ramach RODO przysługują Kupującemu następujące prawa:

– prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Jego danych w zakresie określonym w art. 15

– zgodnie z art. 16 – prawo do sprostowania dotyczących Kubpującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych

– zgodnie z art. 17 – prawo do usunięcia zapisanych u nas danych Klienta i jego danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne.

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

– do wywiązania się z prawnego obowiązku

– z uwagi na względy interesu publicznego

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176).
 3. Treści prezentowane w Sklepie (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Logo Sklepu, szata graficzna witryny, opisy Produktów, zdjęcia, znaki towarowe są własnością firmy Andrzej Szczerba NIP: 591-147-80-51 i stanowią przedmiot praw autorskich oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszania oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe działanie nie będzie miało wpływu na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2020 r. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.